• +38 (096) 124 59 36
  • ihor.shevchuk@shevchuk-lawyers.org.ua

Вопрос. Предприятие посредством автотранспортной компании получило товар от поставщика. При вскрытии упаковки обнаружилась недостача товара. Кому предъявлять претензию: поставщику или автотранспортной компании? Как правильно в данной ситуации принять товар? Какие документы необходимо составить?Автор: Ігор Шевчук

Видання в якому опубліковано: Газета "Бухгалтерія"

Дата підготовки матеріалу: 2013-04-25

 

Ігор ШЕВЧУК, юрист

 

Нормативна база:

ЦКУ

«Цивільний кодекс України» № 435-IV від 16.01.2003;

Постанова № П-6

Постанова Держарбітражу СРСР «Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» від 15.06.1965;

Наказ № 130

Наказ Державного казначейства України «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання» від 18.12.2000; 

Наказ № 193

Наказ Мінстату України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.1996.

 

            Розпочинати пошуки відповідей на запитання даної консультації необхідно із з’ясування двох додаткових запитань:

1)      Хто є відповідальним за недостачу товару з точки зору законодавства;

2)      Яким чином змусити особу, що відповідальна за поставку товару виконати свої зобов’язання у повному обсязі.

Виходячи із суті даного запитання, ми маємо трьох суб’єктів:

-          Постачальник;

-          Одержувач;

-          Автотранспортна компанія;

Постачальник та одержувач мають договірні відносини на підставі договору поставки. Виходячи із цього ми можемо мати дві ситуації:

1)      Постачальник та автотранспортна компанія пов’язані договірними відносинами стосовно обов’язків транспортування (доставки) товару. Одержувач та автотранспортна компанія не мають встановлених договірних відносин.

2)      Одержувач та автотранспортна компанія пов’язані договірними відносинами стосовно обов’язків транспортування (доставки) товару. Постачальник та автотранспортна компанія не мають встановлених договірних відносин.

Відповідно до ч.2 ст.712 ЦКУ до договорів поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. Частиною 1 ст.670 ЦКУ встановлено, що якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу, покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми. Оскільки постачальник та одержувач знаходяться у договірних відносинах на підставі договору поставки, останній має право пред’являти претензії саме до постачальника у межах того ж договору.

Якщо після надсилання претензії постачальнику з’ясується, що недостача з’явилася з вини транспортної компанії, то у такому разі за першої ситуації усі проблеми з врегулювання покладаються на постачальника, а за другої доведеться надсилати претензію до транспортної компанії самостійно.

З’ясувавши, що право висувати первинну претензію щодо кількості товару ми маємо саме до постачальника, логічним продовженням буде з’ясування правильного порядку дій одержувача та складання необхідних документів, аби висунуті претензії були виконанні постачальником.

На допомогу приходить Постанова № П-6, що досить детально врегульовує поведінку одержувача товару у разі виявлення недостачі від постачальника.

Крок 1.

По-перше, одержувач зобов’язаний одразу при виявленні недостачі призупинити подальше приймання продукції, а також вжити заходи до відвертання її змішення з іншою однорідною продукцією. Звичайно, що обов’язок збереження продукції також покладається на одержувача.

Пункт 16 «Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю» (далі - Інструкція) встановлює, що, у разі, коли недостача виявляється у невідповідності ваги брутто, окремих місць вазі, вказаній в транспортних або супровідних документах або на трафареті, одержувачу забороняється здійснювати розкриття тари і упаковки.

Крок 2.

Наступним кроком є складання комерційного акту[1] з органом транспорту за підписами осіб, що робили приймання продукції. Даний акт потрібен для того, аби «відпустити» орган транспорту, що здійснював доставку, адже він не може стояти у статичному положенні та чекати на вирішення ситуації, тим паче, що таким транспортом може виступати, наприклад, потяг. Пунктом 5 Інструкції передбачено, що у будь-яких випадках, коли при прийманні вантажу від органів транспорту встановлюються ушкодження або псування вантажу, невідповідність найменування і ваги вантажу або кількості місць даним, вказаним в транспортному документі, а також в усіх інших випадках, коли це передбачено правилами, що діють на транспорті, одержувач зобов’язаний зажадати від органу транспорту складання комерційного акту (відмітки на товарно-транспортній накладній або складання акту - при доставці вантажу автомобільним транспортом). За наявності на те підстав можуть складатися й додаткові документи - технічний акт, акт експертизи тощо. Акт експертизи має оформлюватись виключно фахівцями, які залучаються при виявленому значному або незначному, а також повному або частковому пошкодженні вантажу, що перевозиться транспортною організацією форс-мажорних ситуацій.

Зверніть увагу, що відсутність комерційного акту позбавить можливості одержувача висунути самостійну претензію до транспортної компанії якщо потім виявиться, що постачальник свої обов’язки виконав у повному обсязі, а недостача сталася за вини транспортної компанії. Комерційний акт зможе знадобитися й для допомоги постачальнику у зясуванні обставин.

Крок 3.

На одержувача продукції додатково покладається обов’язок щодо виклику для участі в продовженні приймання продукції і складання двостороннього акту прийняття товару, або, як його ще називають – «акту про недовезення», представника постачальника із того ж міста, що й одержувач, а якщо продукція отримана в оригінальній упаковці або в непорушеній тарі виробника, що не є постачальником, представника виробника з того ж міста. Іногородні представники як одержувача, так і виробника можуть викликатись лише в тих випадках, коли такі виклики передбачені у договорах поставки, Основних та Особливих правилах поставки, інших обов’язкових для сторін правилах тощо.

Якщо договором поставки не встановлено інше, то відповідно до п.17а Інструкції встановлено, що повідомлення має бути надіслане за допомогою телеграфу на пізніше 24 годин, а відносно швидкопсувної продукції - негайно після виявлення недостачі. Повідомлення маж містити наступні відомості:

-          найменування продукції, дата і номер рахунку-фактури або номер транспортного документу, якщо до моменту виклику рахунок не отриманий;

-          кількість бракуючої продукції і характер недостачі (кількість окремих місць, внутрішньотарна недостача, недостача в пошкодженій тарі і т. п.);

-          стан пломб;

-          вартість бракуючої продукції;

-          час, на який призначено приймання продукції по кількості.

Пункт 17 Інструкції встановлює строки для з’явлення представника постачальника (виробника) за отриманим викликом. Так, якщо виклик представника здійснюється з одного й того ж міста, то останній зобов’язаний з’явитись не пізніше чим наступного дня за умови, що у повідомленні не вказаний інший час явки. Якщо ж виявлено недостачу продукції, що швидко псується, то у такому разі представник має з’явитись впродовж чотирьох годин з моменту отримання виклику. До іногородніх представників вимоги менш жорсткіші. Представник з іншого міста зобов’язаний з’явитись не пізніше чим в триденний строк після отримання виклику, не рахуючи часу, необхідно для проїзду. Дане послаблення часових рамок для іногородніх представників фактично виключає можливість виклику останніх одержувачем у разі недостачі товарів, що швидко псуються, адже такий виклик втрачає сенс.

Якщо представник за викликом взагалі не з’явився, то приймання продукції має відбуватися:

а) за участю представника іншого підприємства (організації), виділеного керівником або заступником керівника цього підприємства (організації), або

б) за участю представника громадськості підприємства-одержувача, призначеного керівником або заступником керівника підприємства з числа осіб, затверджених рішенням заводського, фабричного або місцевого комітету профспілки цього підприємства, або

в) односторонньо підприємством-одержувачем, якщо постачальник (виробник) дав згоду на одностороннє приймання продукції.

Крок 4.

На даному етапі здійснюється безпосереднє складання акту «про недовезення». Слід звернути увагу, що для бюджетних установ, це форма № 3-1[2] затверджена Наказом №130, а для усіх інших установ, підприємств та організацій, це форма № М-7[3], що затверджена Наказом № 193.

Акт за формою № 3-1 складається приймальною комісією у двох примірниках у присутності завідуючого складом та представника відправника (постачальника), а в разі неявки останнього або якщо виклик відправника (постачальника) не є обов'язковим, - представника незацікавленої організації.

Слід зауважити, що факт приймання товарів підтверджується підписом матеріально відповідальної особи, що прийняла їх на відповідальне збереження.

Після приймання матеріальних запасів акти з доданням документів (рахунків-фактур, накладних тощо) передаються до бухгалтерії. Один примірник акта використовується для обліку прийнятих матеріальних запасів, а інший - для направлення претензії постачальнику разом із претензійним листом.

Зверніть увагу! При складанні акта заповнюються всі реквізити, крім коду програмної класифікації видатків та балансового рахунку, що кредитується. Зазначені шифри проставляються бухгалтерією бюджетної установи або централізованою бухгалтерією.

У свою чергу акт за формою № М-7 складається у двох примірниках приймальною комісією з обов'язковою участю матеріально відповідальної особи та представника постачальника або представника незацікавленої організації.

Необхідні додаткові дані, які не відокремлені у формі окремими рядками, записуються у розділі «Інші дані».

Даний акт підлягає затвердженню керівником підприємства (організації) чи особою, яка на те уповноважена.

Додаток 1. Зразок комерційного акту з транспортною компанією

КОМЕРЦІЙНИЙ АКТ №
Дата «____ »___________ 20___р. Форма 4—22
                                                           1.Пломби:
                                                а) залізниці шт
Як доповнення до акта________ б) відправника шт
№___ від « ___» 20___р. в) митниці шт.
(про що)_____________ 2. Копія акта експертизи від
(про що) ____________ « ____»________ 20____р.
             3. Технічний акт №____
             4. Розшукове листування на____ арк.
             5. Вагонний лист ______арк.
 6. Пломби та інші документи-додатки до
 акта № ________
            по відправленню______________
На відправлення вантажної швидкості за накладною № ____від
«_______ » ___________20____ р.
Станція (місце) відправлення ___________________________________________________
Станція (місце) призначення ____________________________________________________

Відправник____________________________________________________________
Одержувач ____________________________________________________________
 (найменування одержувача) (адреса одержувача)

 

АКТ
 про виявлення нестачі продукції (товару) при розпечатанні

вагона (контейнера, автофургона)
«_____ » ________20___ р.

Місце складання акта _________________________________________________
Комісія в складі:______________________________________ розпечатала вагон
(контейнер, автофургон) за № ___________________________, що надійшов за
накладною № ___________від «______ » ________________20____ р.
Одержувач вантажу _________________________________________________
Відправник вантажу _________________________________________________
Станція (місце) відправлення _______________________________________________
Станція (місце) призначення ________________________________________________
Дата подання вагона (контейнера, автофургона) під розвантаження

__________________________________________________________________
При розпечатанні виявлено:
1. Стан вагона, контейнера, автофургона_______________________________

2. Справність пломб та опис відбитків _________________________________
 3. Наявність і стан вантажу ___________________________________________
4. Продукцію (товар) вивантажено з ___________________________________
 (вагона, контейнера, автофургона)
в ________________________________, що цілком забезпечує її збереження.
 (склад, сховище)
Підписи осіб, які брали участь у складанні акта.

_______________________ ____________________________
(прізвище) (підпис)

 

 


Додаток № 2. Форма № 3-1.

Типова форма N З-1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного казначейства України
від 18 грудня 2000 р. N 130

 

____________________________________
(назва установи)

 

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

 

 

 

АКТ ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ N _____

"___" ____________ 200_ р.

 

Комісія у складі:

Голови

_________________________________________________

 

членів

_________________________________________________

 

матеріально відповідальної особи __________________________________

склала цей акт про прийняття цінностей

Код програмної класифікації

Джерело утримання

Матеріально відповідальна особа

Вид операції

 

 

 

 

 

Найменування

Одиниця виміру

Номер субрахунку

Номенклатурний номер

Кількість

Ціна

Сума

Кредит субрахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік типової форми N З-1

Найменування

Одиниця виміру

Номер субрахунку

Номенклатурний номер

Кількість

Ціна

Сума

Кредит субрахунку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки комісії

_____________________________________________________________________

Члени комісії

_____________________________________________________________________

 

Здав

Прийняв

 

 

 


 

Додаток № 3. Форма № М-7

______________________________
 підприємство, організація

Типова форма N М-7

 

 

 

Затверджена
наказом Мінстату України
від 21.06.96 р. N 193

 

 

Ідентифікаційний

 

 

Код за УКУД

 

 

код ЄДРПОУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

 

 

 

Керівник підприємства

 

 

 

 

__________
підпис

_______________________
прізвище, ім'я, по батькові

 

АКТ N

 

 

"___" _______________ 19 р.

 

ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Номер
документа

Дата
складання

 

 

 

 

 

Місце складання акта __________________________________________________________________

Початок прийняття ___ год. ___ хв. Закінчення прийняття ___ год. ___ хв.

Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за рахунком N _________ "___" _______________ 19__ р.

Посвідчення про якість (сертифікат) N ______ із станції (пристані)

_____________________________________________________________________________________

за супровідним транспортним документом N ___ "___" _______________ 19__ р.

у вагонах N _________

Відправник __________________________________________________________________________

 найменування та адреса

Одержувач __________________________________________________________________________

 найменування та адреса

Постачальник ________________________________________________________________________

 найменування та адреса

Дата відправлення продукції зі станції (пристані, порту) чи зі складу відправника ______________ Договір N __________ від "___" _______________ 19__ р. на поставку продукції.

Дата та номер телефонограми чи телеграми про виклик відправника (заготівельника)

_____________________________________________________________________________________

За супровідними транспортними документами значилося:

Знак, марка, пломба

Кількість місць

Вид упаковки

Найменування продукції, товару (вантажу) чи номера контейнерів

Маса вантажу

Особливі відмітки відправника за накладною

відправника

дороги, пристані

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата та час                                                   (год., хв.)

Прибуття на станцію (пристань, порт) призначення

Видачі вантажу органом транспорту

Розкриття вагона та інших транспортних засобів

Доставлення на склад одержувача

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 2а4

2-а сторінка форми N М-7

Умови зберігання продукції на складі одержувача ___________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Стан тари та упаковки на момент огляду продукції ___________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Кількість продукції, що не вистачає, визначено _____________________________________

_____________________________________________________________________________________
 зважуванням, рахунком місць, обміром та ін.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

Інші дані ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Переглядів: 5104

Вопрос. Предприятие посредством автотранспортной компании получило товар от поставщика. При вскрытии упаковки обнаружилась недостача товара. Кому предъявлять претензию: поставщику или автотранспортной компании? Как правильно в данной ситуации принять товар? Какие документы необходимо составить?


Маєте коментар? Напишіть мені!

Вас може зацікавити:
Перевізники і пасажири. Або дещо про проблеми нормативного врегулювання страхування від нещасних випадків на транспорті.

Нормативна база: ЦКУ Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV; Закон «Про страхування» Закон України від 07.03.1996 р. №85/96-ВР «Про страхуван...
Домен для підприємства. Технічно-правовий лікбез.

             Скажи мені, що ти шукаєш в Інтернеті, і я скажу, хто ти.             Народна мудріст...
...